Professor Olle Johansson om faran med WIFI och mobiltelfoni. Full version.

Docent i neurovetenskap och chef vid enheten för experimentell dermatologi på Karolinska institutet i Stockholm. Han har en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi. Olle Johansson har varit med och författat ett stort antal vetenskapliga originalarbeten, översiktsartiklar, bokkapitel, till exempel i tidskrifter såsom Science och Nature. Han har disputerat för medicine doktorsgrad vid Karolinska institutet.

Bland Olle Johanssons forskningsarbeten märks:

Exponering av hud på kort avstånd från bildskärmar. Redan efter 4 timmar kunde noteras hudförändringar hos vissa av försökspersonerna. Efter 24 timmar hade dessa återgått till det normala.

Han har även forskat om sambanden mellan utbyggnaden av FM-radionätet och mobiltelefonnäten och hudcancern Malignt Melanom,
samt dito om och dödligheten i Alzheimers sjukdom.
Olle Johansson deltog 1998 i den s.k. RALF-utredningen, men han reserverade sig mot rapporten med hänvisning till att utredningen inte tog hänsyn till biologisk forskning på människor och djur.

Johansson har engagerat sig för att dagens gränsvärden för elektromagnetiska fält skall sänkas. Bland annat har han undertecknat Salzburgresolutionen och Beneventoresolutionen.

Johansson har kritiserats för sina slutsatser, som bedömts vara till stor del baserade på hypotetiska resonemang och gå emot vad sambanden egentligen visar. WHO:s cancerforskningsinstitut IARC meddelade dock i maj 2011, att de med hjälp av 21 experter från hela världen nu bedömer att mobiler och DECT-telefoner eventuellt kan orsaka cancer.